Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die PromiSafe doet en op alle door en met PromiSafe gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door PromiSafe. Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Bij geschillen met betrekking tot de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle door PromiSafe gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Door PromiSafe gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders gemeld.
 3. PromiSafe heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding zijdens de Opdrachtgever, te herroepen.
 4. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Totstandkoming en omvang van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever de aanbieding van PromiSafe schriftelijk aanvaardt, dan wel door de uitvoering van de werkzaamheden door PromiSafe.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van PromiSafe binden haar alleen indien en voorzover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De opdracht houdt, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel kenbaar maakt, ook in het verrichten van die werkzaamheden die in het kader van een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, ongeacht of de Opdrachtgever zich al dan niet van die noodzaak bewust is.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen geldt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, of zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, voor onbepaalde tijd.
 2. Indien partijen voor de uitvoering, door PromiSafe, van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. In het geval de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie en/of materialen aan PromiSafe ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen PromiSafe de werkzaamheden dient te hebben afgerond, niet eerder in, dan nadat de betaling is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig aan PromiSafe ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

 1. Alle diensten van PromiSafe worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. PromiSafe bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. PromiSafe kan, naar eigen inzicht, haar adviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekken.
 4. PromiSafe zal bij de uitvoering van opdrachten van de Opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PromiSafe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. PromiSafe is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan PromiSafe de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. PromiSafe verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden en door haar verstrekte adviezen.
 8. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de door PromiSafe verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6 – Door Opdrachtgever te verstrekken informatie

 1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die PromiSafe nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door PromiSafe gewenste vorm en op de door haar gewenste wijze aan haar ter beschikking te stellen.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PromiSafe ter beschikking gestelde gegevens, die niet tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, ook indien deze gegevens van derden afkomstig zijn.
 3. Indien de Opdrachtgever gegevens vertraagd en/of onvolledig aanlevert en PromiSafe als gevolg daarvan een extra inspanning moet leveren, kan PromiSafe die inspanning aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 7 – Inschakeling derden

 1. PromiSafe heeft het recht om bij de uitvoering van opdrachten van de Opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien door PromiSafe of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. PromiSafe is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of fouten van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8 – Honorarium

 1. Het honorarium van PromiSafe zal in overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld. Het honorarium kan bestaan uit een uurtarief, dagdeeltarief of een vaste prijs.
 2. Het honorarium op basis van het uurtarief zal worden berekend op basis van de aan de opdracht bestede tijd in uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Voor de vaststelling van het aantal door PromiSafe gewerkte uren, is de (uren)administratie van PromiSafe tussen partijen bindend.
 3. Over het honorarium, ongeacht de wijze van berekening, zal door PromiSafe B.T.W. aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn de in het kader van de overeenkomst door PromiSafe gemaakt kosten, waaronder doch niet uitsluitend kantoor- en reiskosten, niet inbegrepen in het honorarium. Deze kosten zullen apart worden gefactureerd.
 5. Indien PromiSafe de overeenkomst in verschillende fasen uitvoert, is zij gerechtigd om het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Het honorarium is verschuldigd op het moment dat de betreffende werkzaamheden door PromiSafe zijn verricht, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Het honorarium van PromiSafe is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de door PromiSafe voor de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9 – Betaling

 1. De door PromiSafe verrichte werkzaamheden worden maandelijks achteraf gefactureerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 3. Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden, door middel van overschrijving naar een door PromiSafe aan te wijzen bankrekening.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 bedoelde termijn betaalt, raakt hij daardoor in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 5. Indien de Opdrachtgever jegens PromiSafe in verzuim raakt, worden tevens alle vorderingen van PromiSafe op de Opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de Opdrachtgever over die vorderingen de in lid 7 genoemde rente verschuldigd.
 6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk jegens PromiSafe verbonden.
 7. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Opdrachtgever per direct rente verschuldigd aan PromiSafe, groot 1% per maand. Daarnaast is de Opdrachtgever aan PromiSafe alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 400,00.
 8. PromiSafe heeft het recht om, indien de Opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld aan PromiSafe te voldoen, alle stukken die op de (uitvoering van de) opdracht betrekking hebben onder zich te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het bepaalde in de vorige zin heeft geen betrekking op zaken of bescheiden van de Opdrachtgever – al dan niet bewerkt- die tot de administratie van PromiSafe behoren.

Artikel 10 – Zekerheid

 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van PromiSafe een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Opdrachtgever niet binnen de door PromiSafe gestelde termijn aan het verzoek tot zekerheidsstelling voldoet, raakt hij direct in verzuim. PromiSafe heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Opdrachtgever te verhalen

Artikel 11 – Opzegging

 1. De Opdrachtgever en PromiSafe zijn te allen tijde gerechtigd om een overeenkomst van onbepaalde tijd door middel van opzegging te doen eindigen.
 2. Opzegging dient plaats te vinden bij exploot of middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. PromiSafe heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
 2. de Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
 3. beslag op zaken of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd;
 4. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 5. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 6. Indien een geval zoals omschreven in lid 1 zich voordoet zijn de openstaande vorderingen van PromiSafe op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Het bovenstaande laat de wettelijke gronden voor ontbinding door PromiSafe onverlet.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. PromiSafe aanvaart slechts aansprakelijkheid voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PromiSafe en indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door de door haar afgesloten verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, met een maximum tot het totale factuurbedrag exclusief omzetbelasting dat tijdens het jaar voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan door PromiSafe aan de Opdrachtgever is gefactureerd.
 2. Indien de verzekeraar van PromiSafe om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van PromiSafe beperkt tot het totale opdrachttarief, exclusief omzetbelasting.
 3. PromiSafe is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die ontstaat doordat de Opdrachtgever aan PromiSafe onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.
 4. PromiSafe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. PromiSafe is niet aansprakelijk wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien PromiSafe gebruik maakt van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart PromiSafe voor eventuele aanspraken van derden uit welken hoofde ook. Indien PromiSafe door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden PromiSafe zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PromiSafe, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PromiSafe en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. PromiSafe is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht aan haar zijde. Van overmacht aan de zijde van PromiSafe is onder andere sprake in geval van een algemeen tekort aan zaken of diensten, daaronder begrepen door haar ingeschakelde derden, benodigd voor een correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, oproer, brand in of overstroming van haar kantoorpand c.q. andere oorzaken die de werkzaamheden door PromiSafe onmogelijk maken.
 8. Alle vorderingen van de Opdrachtgever of derden vervallen in ieder geval nadat er één jaar is verstreken nadat de Opdrachtgever of de desbetreffende derde bekend was of in redelijkheid bekend kon zijn met deze vordering.
 9. Een eventueel recht van de Opdrachtgever op betaling van schadevergoeding, ontheft hem niet van zijn betalingsverplichtingen aan PromiSafe.

Artikel 14 – IE rechten en geheimhouding                                                                        

 1. PromiSafe behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht, een en ander in de ruimste zin. Daaronder zijn ondermeer begrepen rapportages, trainingsprogramma’s, computerprogramma’s, (systeem)ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van PromiSafe, dit in de ruimste zin van het woord.
 2. De Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, trainingsprogramma’s, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van PromiSafe, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen, tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel tot openbaarmaking verplicht
 3. PromiSafe zal de geheimhouding in acht nemen die voortvloeit uit de aard van de opdracht.
 4. PromiSafe is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever, tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel tot openbaarmaking verplicht

Artikel 15 – Recht en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen PromiSafe en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit met PromiSafe gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

pdf